Condiciones de uso y Política de Privacidad

1. IDENTIDADE DO TITULAR DO WEB

En cumprimento da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico (LSSICE), informámoslle de que a titularidade do dominio da biblioteca virtual de libros electrónicos ebook DiCoruña (designado a continuación como ebook DiCoruña, corresponde á BIBLIOTECA PROVINCIAL DA DEPUTACIÓN DA CORUñA sociedada legalmente constituida en España con CIF P15000000C, en adiante eBook DiCoruña.

Para calquera consulta, pode contactar con ebook DiCoruña do correo electrónico biblioteca.info@dacoruna.gal ou no teléfono 981 080 176.

No marco das súas actividades ebook DiCoruña é a encargada do préstamo electrónico dos seus libros electrónicos ou ebooks. As condicións xerais de uso detalladas neste documento regulan as relacións entre calquera usuario do sitio web ebook DiCoruña e de ebook DiCoruña a continuación designado como o "Usuario".

Estas condicións xerais de uso son as únicas aplicables e substitúen a calquera outra condición, excepto derrogación previa, expresa e escrita. ebook DiCoruña pode verse obrigada puntualmente a modificar algunhas das disposicións das súas condicións xerais, polo que é necesario volver a ler estas antes de cada visita a ebook DiCoruña. Cada uso no sitio está regulado polas condicións xerais aplicables na data do préstamo, que deberán ser aceptadas polo usuario despois de lelas.

2. USO CORRECTO DO SITIO WEB

O acceso a ebook DiCoruña por parte dos usuarios é libre e gratuíto e non esixe a previa subscrición ou rexistro. No entanto, para acceder aos contidos ofrecidos pola devandita páxina, o usuario deberá estar subscrito a eBookDicoruna.

O usuario obrígase a utilizar de ebook DiCoruña os contidos de conformidade co establecido na lei, no presente aviso legal, os bos costumes e a orde pública. Así mesmo, o usuario obrígase a non utilizar ebook DiCoruña ou os servizos que se presten a través delas con fins ou efectos ilícitos ou contrarios á lei ou ao contido deste aviso legal, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que poida danar, inutilizar ou deteriorar ebook DiCoruña ou os seus servizos ou impedir un normal goce da ebook DiCoruña polos demais usuarios.

Así mesmo, o usuario comprométese expresamente a non destruír, alterar, inutilizar ou, de calquera outra forma, danar os datos, programas ou documentos electrónicos e demais que se atopen en ebook DiCoruña.

O usuario comprométese a non obstaculizar o acceso doutros usuarios ao servizo de acceso mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales ebook DiCoruña presta o servizo, así como realizar accións que danen, interrompan ou xeren erros nos devanditos sistemas.

O usuario comprométese a non introducir programas, virus, macros, applets, controis ActiveX ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos de ebook DiCoruña ou de terceiros.

3. ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO

O presente aviso legal ten por obxecto regular o acceso, navegación e uso de ebook DiCoruña, que pon ao dispor do público, así como todas as responsabilidades derivadas da utilización do seu contido. O acceso ou a utilización de ebook DiCoruña por un terceiro atribúenlle a condición de usuario e supoñen a aceptación plena polo devandito usuario de todas e cada unha das condicións que se incorporan no presente aviso legal.

Antes de utilizar os servizos específicos prestados en ebook DiCoruña o usuario deberá ler atentamente as correspondentes condicións particulares creadas para ese efecto. A utilización dos devanditos servizos específicos implica a aceptación das condicións particulares que os regulen na versión publicada por ebook DiCoruña no momento en que se produza a dita utilización.

4. POLÍTICA SOBRE OS DATOS PERSOAIS

Para os efectos do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, así como no R.D. 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o regulamento que desenvolve a L.O. 15/1999, eBookDicoruna informa aos usuarios que os datos persoais obtidos en ebook DiCoruña serán recollidos, e obrígase a tratar os devanditos datos de maneira confidencial e de conformidade co contido do texto legal anteriormente citado, co único fin de realizar a prestación do servizo e a entrega do produto. Os citados datos incorporaranse ao correspondente ficheiro de datos de carácter persoal creado por e baixo a responsabilidade de ebook DiCoruña.

En cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro, os clientes e usuarios de ebook DiCoruña poden, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais comunicándoo por escrito a RIEGO DE AGUA, Nº 37, 15001 A Coruña ou ben mediante o envío dun correo electrónico ao enderezo biblioteca.info@dacoruna.gal, onde se indicará o nome e apelidos, usuario e correo electrónico co que se deu de alta, e achegando en ambos os dous casos fotocopia do DNI do usuario.

5. OBSERVACIÓS DO USUARIO

O usuario garante que a información, material, contidos ou observacións que non sexan os seus propios datos persoais e que sexan facilitados a ebook DiCoruña, non infrinxen os dereitos de propiedade intelectual de terceiros, nin ningunha outra disposición legal. A información, materiais, contidos ou observacións que o usuario facilite a ebook DiCoruña, consideraranse non confidenciais, reservándose ebook DiCoruña, o dereito a usalas da forma que considere máis adecuada.

6. RÉXIME DE RESPONSABILIDADE

6.1. Responsabilidade polo uso de ebook DiCoruña

O usuario é o único responsable das infraccións nas que poida incorrer ou dos prexuízos que poida causar pola utilización da ebook DiCoruña, polo que quedarán completamente exonerados ebook DiCoruña, empregados e representantes, de calquera clase de responsabilidade que se puidese derivar polas accións realizadas polo usuario.

O usuario faise único responsable fronte a calquera reclamación ou acción legal, xudicial ou extraxudicial, iniciada por terceiras persoas contra ebook DiCoruña baseadas na utilización realizada polo usuario da ebook DiCoruña. En tal caso, o usuario farase responsable de cantos gastos, custos e indemnizacións sexan imputados á Biblioteca da Deputación Provincial da Coruña con motivo das reclamacións ou accións legais anteriormente especificadas.

6.2. Responsabilidade polo funcionamento do Web

ebook DiCoruña non se fai responsable das interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións que puidese sufrir o sistema electrónico, motivado por causas alleas á vontade de ebook DiCoruña.

Así mesmo, ebook DiCoruña exclúe calquera responsabilidade que puidese derivarse por atrasos ou bloqueos no funcionamento de ebook DiCoruña, causados por deficiencias ou sobre carga nas liñas telefónicas ou en internet, así como de danos causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas.

eBookDicoruna poderá suspender temporalmente, e sen aviso previo, a accesibilidade a ebook DiCoruña con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora.

6.3. Responsabilidade por ligazóns

As ligazóns contidas en ebook DiCoruña poden conducir ao usuario a outros sitios web xestionados por terceiros.

Neste caso, eBookDicoruna non se fai responsable da información que estea fóra de ebook DiCoruña, xa que a función das ligazóns que aparecen é unicamente a de informar ao usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema en concreto.

eBookDicoruna non se fará responsable do funcionamento de tales ligazóns, nin do seu contido nin dos prexuízos que o usuario puidese sufrir pola visita a estas ligazóns.

6.4. Responsabilidade por foros

eBookDicoruna ofrécelles aos usuarios a posibilidade de introducir comentarios para incorporalos nas seccións correspondentes. A publicación dos comentarios está suxeita ao presente aviso legal.

O usuario que introduza comentarios deberá estar rexistrado nesta páxina web e será o seu único responsable.

Os comentarios, en ningún caso, reflicten a opinión de eBookDicoruna nin fai declaracións a este respecto. A compañía non será responsable de calquera erro, inexactitude ou irregularidade que poidan conter os comentarios contidos no foro.

eBookDicoruna resérvase o dereito a suprimir os comentarios que sexan contrarios ás leis, ou atenten contra a dignidade ou intimidade das persoas.

A utilización do foro implica a aceptación de todas e cada unha das cláusulas establecidas neste aviso legal.

7. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos da ebook DiCoruña, salvo que se indique o contrario, son titularidade exclusiva do seu correspondente editorial ou provedor e ebook DiCoruña garante ter autorización expresa para prestar os devanditos contidos no seu nome, incluíndo con carácter enunciativo e en ningún caso limitativo, o deseño gráfico, código fonte, logos, textos, gráficos, ilustracións ou fotografías.

ebook DiCoruña dispón de autorización por parte do provedor de explotación de todos aqueles nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase.

A visita á ebook DiCoruña non implica en ningún caso a concesión de ningún tipo de licenza ou autorización de uso persoal a favor do usuario sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outro dereito relacionado coas Bibliotecas e os servizos ofrecidos nestas.

Por iso, o usuario recoñece que a reprodución, distribución, comercialización, transformación, e en xeral, calquera outra forma de explotación, por calquera procedemento, de todo ou parte dos contidos da ebook DiCoruña constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial do titular da web ou do seu titular.

8. MODIFICACIÓS DAS CONDICIÓS DE USO

ebook DiCoruña resérvase o dereito a modificar, desenvolver ou actualizar en calquera momento e sen previa notificación este aviso legal. O Usuario quedará obrigado automaticamente polo aviso legal que estea vixente no momento en que acceda á ebook DiCoruña, polo que deberá ler periodicamente o devandito aviso legal.

9. LEXISLACIÓN APLICABLE E COMPETENCIA XURISDICCIONAL

No caso de que xurda calquera conflito ou discrepancia na interpretación ou aplicación do presente aviso legal, os Xulgados e Tribunais que, no seu caso, coñecerán o asunto, serán os que dispoñan a normativa legal aplicable en materia de xurisdición competente, na que se atende, tratándose de consumidores finais, ao lugar do cumprimento da obrigación ou ao do domicilio do usuario.

No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, ambas as dúas partes sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais da Coruña (España).

10. PUBLICIDADES

Parte de ebook DiCoruña pode albergar contidos publicitarios ou estar patrocinado. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables do material remitido para a súa inclusión, obrigándose ao cumprimento das leis que puidesen ser de aplicación. En ningún caso, eBookDicoruna será responsable de erros, inexactitudes ou irregularidades que poidan conter os contidos publicitarios ou dos patrocinadores.

Os usuarios poden dirixir calquera reclamación relacionada cos contidos publicitarios incluídos neste sitio web ao seguinte enderezo de correo electrónico biblioteca.info@dicoruna.es

11. GARANTÍAS DO PRODUCTO

ebook DiCoruña garante que pode proporcionar licenzas de uso dos seus produtos, garantindo igualmente que as súas plataformas de internet están tecnicamente preparadas para tal fin. ebook DiCoruña.

12. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

ebook DiCoruña garante que pode proporcionar licenzas de uso dos seus produtos, garantindo igualmente que as súas plataformas de internet están tecnicamente preparadas para tal fin. ebook DiCoruña.